Referat fra Generalforsamlinger

 

 

 

 

Generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00.

 

Referat

 

Formanden - Kenneth Rasmussen - byder velkommen. Generalforsamlingen i år af­holdes i Brugsens kælder da det er vurderet, at Lyngehallen logistisk set ikke aktuelt kan løfte et arrangement på 300-400 medlemmer i Lyngehallen. Da der skal stemmes om ændringer i vedtægterne er der blevet uddelt stemmesedler til medlemmerne.

 

Formanden ønsker en åben og konstruktiv debat.

 

1.   Valg af ordstyrer:

 

Jørn Winther Jepsen vælges.

 

Som stemmetællere vælges Siff og Mads.

 

Ordstyreren konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at dags­orde­nen er i overensstemmelse med vedtægterne. Gert Güttler er referent.

 

2.   Bestyrelsens beretning og orien­tering om fremtids­planer:

 

Formanden: Fremlægger beretningen og fremtidsplanerne.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Karen Margrethe: ”Fra Lynge Hus har vi udsigt til returemballage-containerne. Det er ikke noget smukt syn, og så er de meget støjende”.

 

Jens Erik vedgår sig de problemer som er nævnt. Udbygningen af returemballa­ge tilbygningen har taget meget længere tid end planlagt. Det skyldes alene manglende byggetilladelse fra Kommunen.

 

Leni Petersen: Henviser til pakkeudleveringen via Kiosken. Der er ofte meget lang kø.

 

Formanden understreger, at pakkeudleveringen er meget høj prioriteret. Vi tager kritikken ad notam.

 

Jens Erik påpeger, at det altid er vigtigt, at have udleveringsdata klar, så ekspe­ditionerne kan blive så korte som muligt.

 

Anni Nikolaisen spørger til Brugsens ansættelse af unge med udfordret adgang til arbejdsmarkedet.   

 

Jens Erik fortæller, at Brugsen lige nu har 3 ansatte med denne forudsætning. Antallet af disse ansatte har ligget nogenlunde konstant på dette niveau i flere år.

 

Gert Christensen spørger til, hvad der var den dybere mening med købet af Handelsbankbygningen?

 

Formanden svarer, at købet har været under overvejelse siden Brugsen midlertidigt lejede bygningerne af Handelsbanken i 2020-2021. Da pakkeud­leveringen i Lynghøjcentret blev permanent lukket i slutningen af 2020, var det presserende for Brugsen at finde egnede lokaler som supplement til eksisterende pakkeplads. Umiddelbart i forbindelse med leje af Handelsbankens tidligere lokaler, blev ejendommen tilbudt Brugsen til en særdeles attraktiv pris og hurtig overtagelse. Efterfølgende har det været et godt køb af bygningen med henblik på erhvervsudlejning.

 

Ordstyreren konstaterer ikke flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

 

Ordstyreren erklærer beretningen enstemmigt godkendt uden yderligere kom­mentarer.

 

3.   Forelæggelse af årsrapport her­under bestyrel­sens meddelelse om an­ven­delse af årets resultat-    disponering:  

 

Jens-Erik Klose: Fremlægger årsrapporten.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Bent Schat Holm spørger til økonomien i Egebjergaktiviteterne.

 

Jens-Erik svarer, at omsætningen med Egebjergkunder er på 15 mio. ex. moms. Og ja, indtil videre er det en god forretning. Det kan måske virke forstyrrende, når plukkerne kører på kryds og tværs i butikken. Fordelen er at der er meget synligt personale.

 

Hans Elmelund spørger til økonomien i Farumhus bagerafdelingen.

 

Jens-Erik fortæller, at Brugsens indtjening fra Farumhus alene stammer fra huslejeindtægterne. Kvaliteten af produkterne fra Farumhus er høj og priserne er afstemt derefter. Vi har alternative produkter i butikken herunder Gilleleje brød, der er meget populært.

Farumhus’ udgangs­punkt er en høj kvalitet. Samlet set er det et spørgsmål om smag og behag.

 

Ordstyreren konstaterer ikke flere kommentarer eller spørgsmål til årsrappor­ten.

 

Ordstyreren erklærer årsrapporten for enstemmigt godkendt.

 

Ordstyreren erklærer endvidere ledelseserklæringen for enstemmigt godkendt.

 

4.   Forslag fra bestyrelsen:

 

Formanden fortæller, at de nuværende vedtægter har været gældende i 10 år og at bestyrelsen har arbejdet med en opdatering i 2-3 år. De fleste ændringer er mindre tilpasninger af sprogbruget samt ændringer af navne og begreber som f.eks. ”FDB til COOP”. Andre ændringer er baseret på erfaringerne fra Corona pande­mien samt digitalisering af kommunikation og mødestruktur generelt i samfundet eksempelvis ”videomøder”. Sidstnævnte ændringer vil blive nærmere gennem­gået.

 

Ordstyreren fortæller at der er 82 stemmeberettigede til stede, og at der er udle­veret et dokument, der direkte viser ændringerne fra de eksisterende 2012 vedtægter til forslagene 2022.

 

Ordstyreren gennemgår stemmereglerne i forbindelse med vedtægtsændrin­gerne.

Efterfølgende gennemgår ordstyreren vedtægtsændringerne side for side.

 

Generalforsamlingen godkender ændring af § 3 stk. 2 til ”databeskyttelsesfor­ordningen”.

 

Ordstyreren konstaterer ikke yderligere ændringer til vedtægtsændringerne og er­klærer de nye vedtægter for enstemmigt vedtaget.

 

5.  Indkomne forslag:

 

Ingen

 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant:

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: De 2 kandidater; Camilla Hallstrøm og Kenneth Rasmussen genvælges.

 

Valg af 1 suppleant: Søren Ulstrup genvælges.

 

7.   Eventuelt:

 

Karen Margrethe ønsker de små bærbare indkøbskurve tilbage, som man havde tidli­gere.

 

Jens Erik meddeler, at forskellige former for indkøbskurve vil være logistisk kompliceret at arbejde med og kostbare. Men forslaget noteres.

 

Johnna Petersen bemærker, at der er stor rotation i stillingen som slagtermester i butikken.

 

Jens-Erik fortæller, at det er et meget udfordret fagområde. Det er således svært at finde nye og gode slagtermestre.

 

Marianne spørger til, hvornår de nye udvidelser af butikken og blomstertorvet officielt indvies?

 

Brugsen vender tilbage med nærmere information.

 

Susanne ønsker mere rengøring i flaskeafleveringen.

 

Ønsket er noteret.

 

Anne og Lena roser blomsterafdelingen, men bemærker, at man nu ikke længere kan se Charlotte.

 

Jens Erik svarer at Vi havde behov for en ombygning og oprydning i blomsterafdelingen og Charlotte er stadig synlig.

 

Ordstyreren: Takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for hæ­vet. Ønsker den nyvalgte bestyrelse godt samarbejde.  

 

Formanden: Takker Jørn Winther Jepsen for ledelsen af generalforsamlingen.

 

For referatet:                                    Godkendt 10. 05. 2022

 

 

Gert Güttler                                      Jørn Winther Jepsen (Dirigent)

 

 Generalforsamling onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00.

 

Referat

 

Formanden - Kenneth Rasmussen - byder velkommen og begrunder den virtu­elle Generalforsamling med myndighedernes forsamlingsrestriktioner i for­bin­delse med Corona krisen. COOP har stillet en virtuel løsning til rådighed, og der er tale om en juridisk fuldgyldig Generalforsamling. 

Dagsordenen vil blive fulgt.

 

1.    Valg af ordstyrer:

 

Jørn Winther Jepsen vælges.

 

Ordstyreren konstaterer, at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at dags­orde­nen er i overensstemmelse med vedtægterne. Gert Güttler er referent.

 

Bo Otterstrøm: Hvor mange er tilmeldt den virtuelle Generalforsamling?

 

Formanden: 31 medlemmer.

 

2.    Bestyrelsens beretning og orien­tering om fremtids­planer:

 

Formanden: Fremlægger beretningen

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Bo Otterstrøm: Takker formanden for en fin beretning og ønsker Brugsforenin­gen tillykke med den flotte omsætning. Den nye pakkeudlevering på Hillerødvej er et positivt tiltag.

 

Bente Erichsen: Hvad skal der ske med Hillerødvej 34, nu da bygningen er ble­vet købt af Lynge Brugs?

 

Formanden: Vi har købt den ”gamle” Handelsbank bygning den 1. marts 2021. Formålet med købet er at sikre et aktivt handelsliv omkring Lynge Bytorv. Byg­ningen skal ombygges til udlejningslokaler for detailhandelsvirksomheder og ud­lejes til en rimelig og fair husleje.

 

Ordstyreren konstaterer ikke flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

 

Ordstyreren erklærer beretningen enstemmigt godkendt uden yderligere kom­mentarer.

 

3.    Forelæggelse af årsrapport her­under bestyrel­sens meddelelse om an­ven­delse af årets resultat-disponering:  

 

Jens-Erik Klose: Fremlægger årsrapporten.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Bente Erichsen: Ønsker Lynge-Uggeløse Brugsforening tillykke med det super flotte resultat.

 

Ordstyreren konstaterer ikke flere kommentarer eller spørgsmål til årsrappor­ten.

 

Ordstyreren erklærer årsrapporten for enstemmigt godkendt.

 

Ordstyreren erklærer endvidere ledelseserklæringen for enstemmigt godkendt.

 

4.    Forslag fra bestyrelsen:

 

Ingen

 

5.    Indkomne forslag:

 

Ingen

 

6.    Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant:

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: De 4 kandidater; Anne-Mette Jepsen, Klaus Fristrup, Esben Buchwald og Gert-Alfred Güttler genvælges.

 

Valg af 1 suppleant: Søren Ulstrup genvælges.

 

7.    Eventuelt:

 

Ordstyreren: Takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for hæ­vet. Ønsker den nyvalgte bestyrelse godt samarbejde.  

 

Formanden: Takker Jørn Winther Jepsen for ledelsen af generalforsamlingen.

 

For referatet:

 

Gert Güttler

27. 04. 2021

 

 

Godkendt af ordstyreren:

 

Jørn Winther Jepsen

Godkendt:28. 05. 2021

 

 

 

Generalforsamling mandag den 22. juni 2020 kl. 19.00.

 

Referat

 

Formanden - Kenneth Rasmussen - byder velkommen og begrunder udsættel­sen af Generalforsamlingen med myndighedernes forsamlingsrestriktioner i for­bindelse med Coronakrisen.

Bestyrelsen præsenteres.

 

1.    1. Valg af ordstyrer:

 

Jørn Winther Jepsen vælges.

 

Ordstyreren konstaterer, at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at dags­orde­nen er i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2.    2. Bestyrelsens beretning og orien­tering om fremtids­planer:

 

Formanden: Fremlægger beretningen

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Lars Hansen: Ønsker tillykke med prisen som distriktets bedste SuperBrug­sen. Men hvorledes ser fremtiden ud? Konkurrencen er hård med et øget an­tal butik­ker og stor interesse for internethandel?

 

Jens Erik Klose: De forløbne måneder siden nedlukningen i marts har forlø­bet rigtig godt. Dette gælder omsætningen i både SuperBrugsen, Dagli’-Brugsen og Irma. Mange Lyngeborgere har arbejdet hjemmefra, og der­med understøttet de­res lokale dagligvarebutik. Det er meget svært at forud­sige, hvad fremtiden vil bringe. Vil folk føle sig usikre arbejdsmæssigt og vil internethandlen fortsætte på det høje aktivitetsniveau??

 

Hans Elmelund: Hvor meget budgetteres der med i investering for den plan­lagte udvidelse.

 

Jens Erik Klose: 8 – 10 mio.

  

Ordstyreren erklærer beretningen enstemmigt godkendt uden yderligere kom­mentarer.

 

3.   3.  Forelæggelse af årsrapport her­under bestyrel­sens meddelelse om an­ven­delse af årets resultat-  disponering:  

 

Jens-Erik Klose: Fremlægger årsrapporten.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Annie Nicolaisen: Hvad er planen med internet pakkeudleveringen i kiosken?

 

Jens-Erik Klose: Der er meget store pladsproblemer omkring jul og hellig­dage. Derfor skal forområdet udvides, og det er en del af den planlagte udvi­delse i 2021.

   

Lars Hansen: Dækningsgraden er nu 25,5 % og det er 0,5 procentpoint mere end sidste år. Tillykke med det. IT investeringerne i SAP er meget kostbart, men når syste­met virker, er det godt. Personaleudgifterne stiger med 6 % og det er mere end salget. Hvad er anledningen?

 

Jens Erik Klose: Omsætningen på Egebjerg kunderne er kraftigt stigende, og der kræver mere personale til håndteringen. Her er der jo tale om kunder, der ikke udøver selvbetjening. Der er også ansat mere personale i slagter- og delika­tesse afdelingen, det giver øgede lønudgifter, men også højere avance.

 

Lars Hansen: Burde bonusudbetalingen ikke lægges til avancen?

 

Jens Erik Klose: Bonusudbetalingen til medlemmerne på 350.000 er en salgs option. Det er en form for loyalitetsrabat. Det er direkte målbart og giver værdi for både medlemmer og butik.

 

Hans Elmelund: Hvad får butikken ud af internet-pakkeudleveringen?

 

Jens Erik Klose: Det er ikke nogen god forretning, men det skaber kunde­strøm og er en ekstra serviceydelse til kunderne.

 

Ordstyreren konstaterer ikke flere kommentarer eller spørgsmål til årsrappor­ten.

Ordstyreren erklærer årsrapporten for enstemmigt godkendt.

Ordstyreren erklærer endvidere ledelseserklæringen for enstemmigt godkendt.

 

4.    4. Forslag fra bestyrelsen:

Ingen

 

5.    5. Indkomne forslag:

Ingen

 

6.    6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant:

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: De 2 kandidater; Camilla Hallstrøm og Kenneth P. Rasmussen genvælges.

 

Valg af 1 suppleant: Søren Ulstrup genvælges.

 

7.    7. Eventuelt:

 

Annie Nicolaisen: Farumhus-bageren er meget dyr. Der mangler henvisning til skårne hvedekærner. Caféen er ikke indbydende. Har vi udfordrede unge ansat i virksomheden?

 

Jens Erik Klose og Søren Hvid: Skårne hvedekærner er udgået af sorti­mentet i 2018 p.gr.a. manglende omsætning. Ja, vi har haft og har stadig udfordrede unge ansat i butikken. Farumhus-priserne ligger på niveau med eksempelvis Lagkagehuset, og som selvstændig virksomhed bestemmer de selv prisniveauet. Det er også Farumhus der står for caféens interiør. 

 

Inger-Marie Petersen: Coop App’en er ikke altid lige let at åbne. Men tak til Sø­ren Hvid for hjælp.

 

Bodil Clausen: Har en gammel mobiltelefon. Hvordan ser jeg app tilbuddene? I øvrigt stor ros til blomsterafdelingen.

 

Jens-Erik Klose: Det er muligt at scanne medlemskortet på én af de scannere, der sidder på søj­lerne i butikken. Her kan man se egne app.-tilbud.

 

Minna Juntunen: Visse af P-pladsens båse er meget smalle, specielt når der holder store brede biler.

 

Jens-Erik Klose: P-pladsbåsene holder standardstørrelsen.

 

Ordstyreren: Takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for hæ­vet kl. 20.16.

 

Formanden: Takker Jørn Winther Jepsen for ledelsen af generalforsamlingen.

 

For referatet:

 

Gert Güttler

29. 06. 2020

 

 

Godkendt af ordstyreren: 

  

Jørn Winther Jepsen

Godkendt: 01. 07. 2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00