Vedtægter for Lynge-Uggeløse Brugsforening:

 

§ 1. Navn, hjemsted og organisationsform

 1. Brugsforeningens navn er Lynge-Uggeløse Brugsforening.

 2. Brugsforeningen har hjemsted i Lynge, Allerød kommune.

 3. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. (A.m.b.a.).

 

§ 2. Formål

 1. Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almenyttig art til gavn for medlemmerne.

 2. Brugsforeningen skal så vidt mulig være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S.

 3. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsforeningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

 

§ 3. Medlemskab

 1. Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab:
  (a) Personligt medlemskab.
  (b) Institutionelt medlemskab.

 2. Som personlige medlemmer kan optages myndige personer. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.
  Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter.
  Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.

 3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.

 4. Personlige medlemmer er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

 5. Institutionelle medlemmer er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.

 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 6 uger efter Brugsforeningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, eller som i det foregående kalenderår ikke har fået registreret køb med medlemskortet, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.

 8. Et medlem, der virker imod Brugsforeningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af Brugsforeningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

 9. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.

 

§ 4. Finansiering og ansvar

 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån. Den af medlemmerne og brugsforeningen indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue. Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

 2. Indmeldelse efter 1. april 2012 er gratis for såvel personlige som institutionelle medlemmer.
  Et medlem, der er fyldt 67 år, har efter skriftlig begæring ret til at få tilbagebetalt indeståendet på sin andelskonto, og bevarer uanset en sådan begæring sit medlemskab.
  Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem, der ikke er fyldt 67 år, betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit. Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer.
  Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.
  Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.

 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

 

§ 5. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

 2. Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer som er fyldt 18 år og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til § 6, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere uanset medlemskab stemmeret, men ikke valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionellemedlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

 4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen gennem annonce i lokalpressen.

  Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik til udlevering til medlemmerne.

 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

  1) Valg af ordstyrer.
  2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
  3) Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
  4) Forslag fra bestyrelsen.
  5) Indkomne forslag.
  6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
  7) Eventuelt.

 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges

 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 25 af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

§ 6. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af højst 8 medlemmer. Heraf vælges 7 medlemmer af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år. Brugsforeningen medarbejdere, dog undtaget uddeleren, kan vælge 1 medlem. Medarbejderrepræsentanten og suppleanten for denne, som skal være myndig og have været ansat i 6 mdr. vælges for 2 år ved et valg, der holdes inden for 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 2. Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod Brugsforeningens.

 3. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når vedkommende ikke længere er ansat i Brugsforeningen.

 4. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og RSMplus eller anden revisor.

 5. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

 7. Bestyrelsen tager beslutning om:

  a) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.
  b) Køb af detailhandelsvirksomhed.
  c) Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen.
  d) Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugsforeningens formål.
  e) Antagelse og afskedigelse af uddeler/varehuschef/direktør og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
  f) Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg.
  g) Indskud for personlige medlemmer og indskud for institutionelle medlemmer.
  h) Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen.
  i) Øvrige lokale medlemsfordele.
  j) Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller træffer aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen.
  k) Indstilling af kandidater til FDB’s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB’s landsråd.

 8. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes Brugsforeningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes Brugsforeningen af formanden eller uddeleren/varehuschefen/direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 9. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold.

  Suppleanter er også omfattet af tavshedspligten.

 

§ 7. Regnskab

 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.

 2. Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

 

§ 8. Revision

 

Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres af RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab, såfremt der ikke af
generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.
 

 

§ 9. Vedtægtsændringer

 

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

 

 

§ 10. Sammenslutninger

 

Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), når den anden Brugsforening eller FDB, er den fortsættende Brugsforening, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.

 

§ 11. Opløsning

 1. Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

 2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2012.

 

Ikrafttrædelse 1. april 2012.

 

Benny Pløen, Gert Güttler, Jørn Winther Jepsen, Anne-Marie Schrader, Minna Juntunen, Rita Offersen, Pia Niebuhr, Mona Skærbæk.

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00